ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

29 เมษายน 2567 โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ อาคาร 15 ชั้น 5 ห้อง 523  โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3

      

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงการ ประกวดทักษะการสอน ปีการศึกษา 2566

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมประกวดโครงการ ประกวดทักษะการสอน ปีการศึกษา 2567

ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดทักษะการสอนในหัวข้อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร  รางวัลที่ 1
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดย
1.นายจักรพันธ์ วงษ์ไทร ปี2
2.นางสาวจิรัชญา ศรีอนงค์ ปี3
3.นายอัศวยุช นุ่มพันธ์ ปี3
นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
ได้เงินรางวัล 5000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

      

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

RSS
First7172737476787980Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count