ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โครงการจัดการเรียนรู้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการจัดการเรียนรู้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น – 12.00 น. ณ ห้อง 502 อาคาร 19 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในรูปแบบ Hybrid ด้วยการบรรยายแบบออนไลน์ ด้วยวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คือ  นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์  และ นายณัฐพงศ์ อนุสนธิ์  และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มแบบออนไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจบการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครู

     

   

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สำหรับนิสิตชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 19-502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษากับคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง หลักสูตร และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

      

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

RSS
123578910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบปัญหาชุมชนและสังคม : กิจกรรมย่อยที่ 1 The New Chapter Ep.2 Science for BCG Innovation

โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบปัญหาชุมชนและสังคม : กิจกรรมย่อยที่ 1 The New Chapter Ep.2 Science for BCG Innovation

29 เมษายน 2567 โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

29 เมษายน 2567 โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงการ ประกวดทักษะการสอน ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงการ ประกวดทักษะการสอน ปีการศึกษา 2566

RSS
123578910Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count