งานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปี 2558

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย

แหล่งทุน

1

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา 1) Restoration of Biodiversity at BMW Site, Rayong Province, Thailand BMW Company
    2) การลดการสะสมโลหะแคดเมียมของข้าวในดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยชีววิธี (Reduction of bioavailable cadmium accumulation in rice plant growing in cadmium-contaminated soil using biological approaches) สภาวิจัยแห่งชาติ
    3) การศึกษาวิจัยหากระบวนการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก สวทช
    4) Conservation of one of the world's most remarkable fossil tree sites: The Petrified Forest Park, Thailand National Geographic
    5) วิทยาศาสตร์ทางโบราณคดีของอัญมณีและเครื่องประดับยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
    6) อัญมณีลูกปัดยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ    
3 อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์    
       

 

บทความวิจัย/ บทความวิชาการ/ หนังสือ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย

ชื่อวารสารวิชาการ

1 รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล Effects of Using Activity Package on Separation on Learning Achievement and Interpreting Data Skills in Science of 8th Grade Students Journal of Education Naresuan University. 20(1): 100-111.
    Effect of using learning activity packages on plastic waste through problem-based learning on leaning achievement and problem-solving skills of high school students. Journal of Graduate Studies Valaya Rajabhat University.12(1): 116-132.
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ    
3 อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์