งานวิจัย/บทความวิจัย/ บทความวิชาการ/ หนังสือ ประจำปี 2564

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย/ บทความวิจัย/ บทความวิชาการ

แหล่งทุน/ ชื่อวารสารวิชาการ

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปราถนา วงศ์บุญหนัก 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การละเล่นไทย การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 96-111 ISBN (e-book): 978-616-296-248-6 
    2) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 23-37  ISBN (e-book): 978-616-296-248-6 
    3) หนังสือการเดินทางของแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเครือข่ายความสุขชุมชนสู่ชุมชนปันสุข https://anyflip.com/qhxli/cgjs/  
       

 

บทความวิจัย/ บทความวิชาการ/ หนังสือ ประจำปี 2563

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความวิจัย/ บทความวิชาการ

ชื่อวารสารวิชาการ

1 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา 1) Saminpanya, S., Saiyasombat, C., Thammajak, N., Samrong, C., Footrakul, S., Potisuppaiboon, N., Sirisurawong, E., Witchanantakul, T., Rojviriya, C., 2019. Shedding New Light on Ancient Glass Beads by Synchrotron, SEM-EDS, and Raman Spectroscopy Techniques. Scientific Reports 9, 1–12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-52322-2 Scientific Reports (Q1)
    2) Saminpanya, S., Saiyasombat, C., Chanlek, N., Thammajak, N., Sirisurawong, E., Viriyasunsakun, R., Kingkanlaya, P., Rakponramuang, P., 2020. Trace elements content and cause of color in ancient treated carnelian and its natural counterpart from SE Asia. Archaeological and Anthropological Sciences 12, 1–11. DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-019-00953-x Archaeological and Anthropological Sciences (Q1)
    3) Seang-On, L., Meeinkuirt, W., Saengwilai, P., Saminpanya, S., Koedrith, K., 2019. Alleviation of cadmium stress in Thai rice cultivar (Psl2) by inoculation of indigenous cadmium resistant microbial consortia. Applied Ecology and Environmental Research 17(6):14679-14697. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1706_1467914697 Applied Ecology and Environmental Research (Q3)
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปราถนา วงศ์บุญหนัก 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มคีุณภาพอย่างยั่งยืน
    2) ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาเครื่องจักสานไทย ที่มีต่อ ผลการเรียนรู้และความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
    3) การสรา้งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรีไซเคิลขยะ  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
    4) Proceedings of 2019 8th International Conference on Educational and Information Technology ICEIT 2019  
3 รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล 1)  Learning Achievement and Scientific Problem Solving Ability of the Undergraduate Students through the Problem-based Learning Activity on Chemical Safety Journal of Education Mahasarakham University. 13(1): 144-159.
    2) A Development of the Science Activity Package Using STEM Education Approach on Water Treatment for Lower Secondary Students Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences). 11(21): 23-38.
    3) Effect of Science Learning Activity Package on Light and Visibility based on STEM Education for Lower Secondary Students Journal of Education Naresuan University. 21(4): 166-182.
    4) การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1-15. (ISBN : 978-616-296-186-1)
    5) การพัฒนาชุดกิจรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงเสียดทานโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 922-934. (ISBN : 978-616-296-186-1)
    6) การพัฒนาชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การผลิตกาวแป้งเปียกและการทำเปเปอร์มาเช่ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1-15. (ISBN : 978-616-296-186-1)

บทความวิจัย/ บทความวิชาการ/ หนังสือ ประจำปี 2562

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความวิจัย/ บทความวิชาการ

ชื่อวารสารวิชาการ

  รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล 1) The Learner-Centered Instruction Srinakharinwirot Science Journal. 25(1): 161-173.Journal of Education Naresuan University. 20(1): 100-111.
    2) มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา. 1(2): 24-30.

งานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปี 2561

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย

แหล่งทุน

1

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา 1) Restoration of Biodiversity at BMW Site, Rayong Province, Thailand BMW Company
    2) การลดการสะสมโลหะแคดเมียมของข้าวในดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยชีววิธี (Reduction of bioavailable cadmium accumulation in rice plant growing in cadmium-contaminated soil using biological approaches) สภาวิจัยแห่งชาติ
    3) การศึกษาวิจัยหากระบวนการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก สวทช
    4) Conservation of one of the world's most remarkable fossil tree sites: The Petrified Forest Park, Thailand National Geographic
    5) วิทยาศาสตร์ทางโบราณคดีของอัญมณีและเครื่องประดับยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
    6) อัญมณีลูกปัดยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล ผลการเรียนรู้เรื่องอันตรายของสารเคมีโดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์

 

บทความวิจัย/ บทความวิชาการ/ หนังสือ ประจำปี 2561

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อบทความวิจัย/ บทความวิชาการ

ชื่อวารสารวิชาการ

1 รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล 1) Effects of Using Activity Package on Separation on Learning Achievement and Interpreting Data Skills in Science of 8th Grade Students Journal of Education Naresuan University. 20(1): 100-111.
    2) Effect of using learning activity packages on plastic waste through problem-based learning on leaning achievement and problem-solving skills of high school students. Journal of Graduate Studies Valaya Rajabhat University.12(1): 116-132.
    3) Learning Management Using Group Process and Self-directed Learning to Develop Learning Achievements on Electron Configuration and Properties of Elements for First-Year Undergraduate Students. Srinakharinwirot Science Journal. 34(1): 207-224.
    4) Learning Outcomes of 8th Grade Students through Learning with the Science Project Learning Package on Herbal Soap. Journal of Humanities and Social Sciences Ubon Ratchathani University. 9(2): 97-123.
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ Cyanobacterium Oscillatoria sp. peroxidase active at alkaline pH and high stability under chemical stresses. Research & Knowledge. 2(2): 36-45.