หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

 

 

 

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์
ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล 

Name : Assoc. Prof.
Dr. Numphon Koocharoenpisal

ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18254
มือถือ : 082-3652121

E-mail : 
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
Name : Asst. Prof.
Dr. Sompratana Wongboonnak

ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18256
E-mail : sompratswu@gmail.com, somprat@g.swu.ac.th
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์
Name : Dr. Bongkoj Boonburapong
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18251
E-mail : b.bongkoj@gmail.com
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง

Name : Asst. Prof. Dr. Sirinun Keanthong
ห้องทำงาน : 1508
เบอร์ติดต่อ : ไม่มีเบอร์ภายใน
E-mail : sirinunk@g.swu.ac.th
ประวัติ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาติรส การะเวก

Name : Asst. Prof.
Dr. Charttirot Karaveg

ห้องทำงาน : 19-1408
เบอร์ติดต่อ : ไม่มีเบอร์ภายใน
E-mail : chartirot@g.swu.ac.th
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ วีณา ทองรอด
Name : Miss. Weena Tongrod
ห้องทำงาน : 1409
เบอร์ติดต่อ : 18711
E-mail : weena@g.swu.ac.th
ประวัติ

 

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์
Name : Asst. Prof. Dr. Jitsopa Chaliewsak
ห้องทำงาน : 19-1509
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18716
E-mail : jitsopa@g.swu.ac.th
ประวัติ

 

 

 
       

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลจิรา รักษาศิล
Name : Miss Kuljira Ruksasil
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ห้องทำงาน : 19-1404
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18701
E-mail : kulchira@g.swu.ac.th  
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : นายยุทธศักดิ์  ด่านยุทธศิลป์
Name : Mr Yuttasak Danyuttasilp
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18696
E-mail
ประวัติ