รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูล

 

 

 

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล 
Name : Assoc. Prof. Dr. Numphon Koocharoenpisal
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18254
มือถือ : 082-3652121

E-mail : 
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
Name : Asst. Prof. Dr. Surasak Laloknam
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18251
E-mail : 
ประวัติ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
Name : Dr. Sompratana Wongboonnak
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18256
E-mail : sompratswu@gmail.com
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์
Name : Dr. Bongkoj Boonburapong
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18251
E-mail : b.bongkoj@gmail.com
ประวัติ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก
Name : Dr. Chartirot Garawake
ห้องทำงาน : XXXX
เบอร์ติดต่อ : XXXX
E-mail : chartirot@g.swu.ac.th
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ วีณา ทองรอด
Name : Miss. Weena Tongrod
ห้องทำงาน : XXXX
เบอร์ติดต่อ : XXXX
E-mail : weena@g.swu.ac.th
ประวัติ

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์
Name : Dr. Jitsopa Chaliewsak
ห้องทำงาน : 19-1509
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18716
E-mail : jitsopa@g.swu.ac.th
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง
Name : Dr. Sirinum Gantong
ห้องทำงาน : XXXX
เบอร์ติดต่อ : XXXX
E-mail : sirinunk@g.swu.ac.th
ประวัติ

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลจิรา รักษาศีล
Name : Miss Kuljira Ruksasin
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน : 19-1404
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ XXXX
E-mail : kuljira@g.swu.ac.th  
ประวัติ

 

ชื่อ-สกุล : นายยุทธศักดิ์  ด่านยุทธศิลป์
Name : Mr Yuttasak Danyuttasilp
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ห้องทำงาน : 15-624
เบอร์ติดต่อ : 0 2649 5000 ต่อ 18651
E-mail
ประวัติ