โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3 (UCSET#3)

รายละเอียดการแข่งขันประเภทที่ 1 ทักษะการถ่ายทอด

>> แนวทางการจัดทำเอกสารสำหรับ “นำเสนอผลงานนวัตกรรม/นวัตกรรมการเรียนรู้” 

>> แบบฟอร์มสำหรับรายงานการนำเสนอผลงานนวัตกรรม/นวัตกรรมการเรียนรู้

>> สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน yes

 

รายละเอียดการแข่งขันประเภทที่ 2 ทักษะการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์

>> แนวทางการจัดทำบทคัดย่อผลงานวิจัย 

>> แบบฟอร์มสำหรับรายงานการวิจัย

>> สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน yes

 

รายละเอียดการแข่งขันประเภทที่ 3 ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

>> สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน yes

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ 084-550-0302

 

<<ประกาศผลการแข่งขัน>>