ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

           สอนให้รู้ สอนให้คิด สอนให้มีคุณธรรม

 ปณิธาน

           ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมุ่งมั่นที่จะ :
- เป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้  และถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ โรงเรียน และสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้จักคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แก่นิสิต

  วิสัยทัศน์

         ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และ คุณธรรม เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตน เองและสังคม

  พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ทั้งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ ประเทศชาติ 
2. ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4. ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
5. อนุรักษ์และส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง มีศักยภาพในการทำงาน  และปลูกฝังให้นิสิตรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
6. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ และการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นภารกิจหลักของภาควิชา