ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับทีมผลงาน CC21 "ออร์แกนิคสไปรูไลนาฟิชฟีด" ของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ขอแสดงความยินดีกับทีมผลงาน CC21 "ออร์แกนิคสไปรูไลนาฟิชฟีด" ของนิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประกอบด้วยนายขวัญชัย สีทองนาค นางสาวอภิชญา อินนา นางสาวเนตรนภา ทองคำ นางสาวนรีกานต์ ดอกเกษ นางสาวศุทธดา หมั่นแก้ว นายปฏิภาณ แก้วเกตุ นายมูฮัมหมัดอัซฮารีย์ สะอิ นายสาพีอี สะหะตี และนายจักรพันธ์ วงษ์ไทร โดยมี ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ และอาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง จาก “โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการเกษตร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567  ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า กศบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มศว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า กศบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มศว

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า กศบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มศว

http://gsc.science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=17222&AlbumID=39443-5244

RSS
First2345791011Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบปัญหาชุมชนและสังคม : กิจกรรมย่อยที่ 1 The New Chapter Ep.2 Science for BCG Innovation

โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบปัญหาชุมชนและสังคม : กิจกรรมย่อยที่ 1 The New Chapter Ep.2 Science for BCG Innovation

29 เมษายน 2567 โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

29 เมษายน 2567 โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงการ ประกวดทักษะการสอน ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงการ ประกวดทักษะการสอน ปีการศึกษา 2566

RSS
123457910Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count