โครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 โล่ประกาศเกียรติคุณ งานมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย อนาคตไทย

 

 

 ผลงานของนิสิต นิทรรศการ Jewelry Season ครั้งที่ 20

 

 

 การศึกษาดูงาน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

 

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่

 

 

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 

 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

 

 GIT

 

 

 องค์ความรู้นวัตกรรมพลอยไทย

 

 

 Thailand Innovation and Trade Expo2013

 

 

               งานแสดงผลงานนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 55