ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  และพัมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรของภาควิชากับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ  ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 – 16.30 น. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application Procreate โดย ดร.ธนิกานต์  อุดมชโลทร  ครูสาระกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตั้งแต่การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยาศาสตร์  การนำภาพที่สร้างขึ้นไปสร้างสื่อ Animation  จนถึงการสร้างแบบจำลองทางความคิดด้วยสื่อเคลื่อนไหว(AR) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

  

    

  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กิจกรรมที่ 1 - 3 วันที่ 3,13,20 และ 24 พฤษภาคม 2567

Yuttasak Danyuttasilp 0 2

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  เพื่อบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแก่ ชุมชนบ้านหนองนางด่อน จังหวัดนครพนม  และกลุ่มผ้าบาติด มัดย้อม และผ้าพิมพ์ใบไม้ด้วยสีธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก 
โดยจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1.  3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.

  

 

 

กิจกรรมที่ 2.  13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น

  

 

กิจกรรมที่ 3.  20 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.00 - 16.30 น.

    

กิจกรรมที่ 4. 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00 – 16.00 น. เดินทางไปเก็บข้อมูลชุมชน ณ จังหวัดนครนายก

  

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง และประชาพิจารณ์ออนไลน์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง และประชาพิจารณ์ออนไลน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มชีววิทยา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มชีววิทยา)

RSS
First929394959799100101Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count