ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัล Popular Vote จากการแสดงแฟชั่นจากวัสดุ Recycle ในโครงการ SCIENCE BCG ระยะที่ 1

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัล Popular Vote จากการแสดงแฟชั่นจากวัสดุ Recycle ในโครงการ SCIENCE BCG ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

โครงการจัดการเรียนรู้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการจัดการเรียนรู้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น – 12.00 น. ณ ห้อง 502 อาคาร 19 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในรูปแบบ Hybrid ด้วยการบรรยายแบบออนไลน์ ด้วยวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คือ  นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์  และ นายณัฐพงศ์ อนุสนธิ์  และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มแบบออนไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจบการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพครู

     

   

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

RSS
135678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 29 เมษายน 2567 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ แสดงศักยภาพทางวิชาการ ของนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วันที่ 29 เมษายน 2567 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ แสดงศักยภาพทางวิชาการ ของนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้านการตัดเย็บและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้านการตัดเย็บและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ) เข้าร่วม โครงการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์”

ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ) เข้าร่วม โครงการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์”

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต (ปัจจุบัน) ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต (ปัจจุบัน) ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

ตัวแทนภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตำสัมตำ ณ โถง 40 ปี ชั้น 1 และบริเวณหน้าคณะสังคมศาสตร์

ตัวแทนภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตำสัมตำ ณ โถง 40 ปี ชั้น 1 และบริเวณหน้าคณะสังคมศาสตร์

RSS
135678910Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count