ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กิจกรรมที่ 1. 3 พฤษภาคม 2567

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  เพื่อบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแก่ ชุมชนบ้านหนองนางด่อน จังหวัดนครพนม  และกลุ่มผ้าบาติด มัดย้อม และผ้าพิมพ์ใบไม้ด้วยสีธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก 
โดยจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1.  3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

นางอรวรรณ มาลา  ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป รุ่นที่ 5

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

นางสาวปรารถนา ศาลางาม​ ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป รุ่นที่ ​7

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายภูตะวัน  แสนใจอิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบลานครับอาจารย์

ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่นแม่ฮ่องสอน

นางจารุวรรณ ทองขุนดำ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

นางสาวทักษพร เวียงทองสาระโชค

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลครบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

นางสาวปิยะนุช  เกิดสมบัติ  ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป รุ่นที่ 11

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

 

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

RSS
First7475767779818283Last

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count