หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)

สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

 มคอ.หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)

 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 มคอ.หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)

 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ