วิชาในหลักสูตร

การบูรณาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

ห้องเรียน - ห้องปฏิบัติการภาควิชา

 ห้องปฏิบัติการงานหล่อ

 ห้องปฏิบัติการงานเจียระไน

 ห้องปฏิบัติการงานขึ้นตัวเรือน

 ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์พลอยและเพชร

 ห้องปฏิบัติการงานชุบโลหะ

 ห้องปฏิบัติการงานออกแบบเครื่องประดับ