หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)

สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

 
 

 หลักสูตรสำหรับนิสิตรหัส 50 - 52

 หลักสูตรสำหรับนิสิตรหัส 53 เป็นต้นไป

 หลักสูตร วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ