ข่าวสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567

Yuttasak Danyuttasilp 0 1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  และพัมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรของภาควิชากับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ  ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 – 16.30 น. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application Procreate โดย ดร.ธนิกานต์  อุดมชโลทร  ครูสาระกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ตั้งแต่การสร้างสรรค์ภาพทางวิทยาศาสตร์  การนำภาพที่สร้างขึ้นไปสร้างสื่อ Animation  จนถึงการสร้างแบบจำลองทางความคิดด้วยสื่อเคลื่อนไหว(AR) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

  

    

  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กิจกรรมที่ 1 - 3 วันที่ 3,13,20 และ 24 พฤษภาคม 2567

Yuttasak Danyuttasilp 0 2

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  เพื่อบริการวิชาการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแก่ ชุมชนบ้านหนองนางด่อน จังหวัดนครพนม  และกลุ่มผ้าบาติด มัดย้อม และผ้าพิมพ์ใบไม้ด้วยสีธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก 
โดยจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1.  3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.

  

 

 

กิจกรรมที่ 2.  13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น

  

 

กิจกรรมที่ 3.  20 พฤษภาคม 2567  เวลา 13.00 - 16.30 น.

    

กิจกรรมที่ 4. 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00 – 16.00 น. เดินทางไปเก็บข้อมูลชุมชน ณ จังหวัดนครนายก

  

RSS
12345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2560

แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2560

RSS
First93949596979899101

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคาร 15 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2649 5000 ต่อ 18701

Department of General Science, 15th Building, 5th Floor
Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110
Tel/Fax: +66 2649 5000 Ext. 18701

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

วีดีทัศน์

            แนะนำเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


              

           แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
             

             แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
             

Visit Count