ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

          เนื่องจาก สถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้ นเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ...
Previous Article ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair
Next Article ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair
Print
16 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

x