ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

          เนื่องจาก สถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้ นเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ...
Previous Article ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair
Next Article มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
Print
17 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

x