Simple File List

File 

ข่าวภาควิชา

บทความโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ศึกษาความสุขมวลรวม

บทความโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน จากการศึกษาความสุขมวลรวม รวมทั้งการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องการรีไซเคิลขยะ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาเครื่องจักรสานไทย ที่มีต่อผลการเรียนรู้และความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article การใช้งานระบบเครือข่าย wifi EDUROAM
Next Article การปรับปรุงระบบเครือข่ายwifi บริเวณอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
Print
71

Documents to download

x