โล่ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย อนาคตไทย

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จากสภาอุตสาหกรรมมอบให้ มศว. ในฐานะที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสักขีพยาน และทาง มศว จะร่วมดำเนินการต่อ เพื่อจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เฟส 3) ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมฯ กับ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต่อไป