GIT

ขอขอบคุณทีม GIT ปิดแลปต้อนรับทีมคณาจารย์จาก มศว นำโดย ดร.ดวงแข บุตรกูล ที่ทำวิจัยนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพพลอย ทั้งนี้ได้ทำการปรึกษาหารือแนวทางในการตรวจสอบ วิเคราะห์พลอยที่มาจากนวัตกรรมนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่าน ผอ.GIT คนปัจจุบัน และผอ.คนเดิมที่ให้ความอนุเคราะห์จัดหากำลังคนและวางแผนในการระดมกันทำงาน เพื่อให้ได้ผล

Search Tags