องค์ความรู้นวัตกรรมพลอยไทย

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นำทีมคณะวิจัยนวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพพลอย เข้าปรึกษาหารือกับนายกสมาคมผู้ค้าฯ เพื่อวางแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลองค์ความรู้นวัตกรรมพลอยไทยสู่ตลาดโลก

Search Tags