ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่

การทำความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่าง หน่วย Plasma และ Ion bombardment ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ในการทำวิจัยร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งทางพลอยและโลหะ ทั้งดูการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆสำหรับงานวิจัย การทำวิจัยของทีมนิสิต มศว ที่ มช. โดยทีมคณาจารย์หวังว่านิสิตของทางภาควิชาฯ สามารถร่วมทำวิจัย senior project ที่ มช.

Search Tags