บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งมีโครงงานที่น่าสนใจมากมาย

Search Tags