ผลงานของนิสิต นิทรรศการ Jewelry Season ครั้งที่ 20

ผลงานของศิษย์เก่า มศว คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ร่วมกับศิษย์ปัจจุบันทำแหวนที่ระลึก มศว มาจำหน่าย โดยเป็นรูปทรงของอาคารวิจัย หอนาฬิกา โดยรายได้จะแบ่งเข้าภาควิชาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในนิทรรศการ Jewelry Season ครั้งที่ 20 ของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มศว ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)