การศึกษาดูงาน สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มศว ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองทิพย์ นาควิเชตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และคณาจารย์ ใน "การศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป" เมื่ิอวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 10-108 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

Search Tags