การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยเป็น invited speaker บรรยายในหัวข้อ Science innovation from Thai wisdom prodigy: a success case of nielloware

Search Tags