โครงการ “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก"

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปพร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยา ศาสตร์ทั่วไปเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีฯ เสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของ ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก"

Search Tags