กิจกรรมกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ภายใต้โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกิจกรรมกับนิสิต และคณาจารย์ ระหว่างการ site visit กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินภายใต้โครงการ

"*การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ**:

*เสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครนายกให้มีคุณภาพ"

Search Tags