โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำทุนทาง วัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

กิจกรรมการบริการวิชาการ นำงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรเผยแพร่ลงสู่ชุมชน โดยมีท่านผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริการวิชาการ นายกสมาคมเครื่องถมไทยและเครื่องเงินในพระบรมราชูปถัมภ์ ผอ.ศูนย์ฝึกอาชีพ จ. สระแก้ว ผอ.กศน อ.วัฒนานคร นายก อบต.วัฒนานคร เปิดงาน ซึ่งมีนิสิต ปี4 แสดงองค์ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา การลงพื้นที่ในครั้งนี้คาดหวังให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้าใจในเครื่องประดับและ สนใจฝึกอาชีพเครื่องเงิน เครื่องถม ซึ่งเป็นศิลปะอนุรักษ์ ของชาติไทย มีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน และหลังจากชมนิทรรศการมีผู้สนใจสมัครเรียนที่จะเริ่มในปลายเดือนมกราคมนี้ ทันที แต่ยังมีที่ว่างที่ทางครู กศ.น.จะทำการประชาสัมพันธ์ต่อให้ คาดว่าจะได้ตามเป้าที่วางไว้

Search Tags