Road Show โรงเรียนปิยชาติ

Roadshow กิจกรรม Jewelry Season ครั้งที่ 20 กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ สามารถมีนักเรียนลงชื่อเพื่อมาเยี่ยมชมงานในวันที่ 8 มกราคม 2557 ถึง 94 คน

Search Tags