Road show โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นำทีมพานิสิตไป Roadshow สาธิตการใช้โปรแกรมการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และการผลิตเครื่องประดับ หลังจากที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนมักกะสันพิทยา นักเรียนสนใจในการเรียนสาขาวิชานี้มาก และตระหนักว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศ โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมงาน 57 คน

Search Tags